Yamada Kotaro Workshopit

HUIP­PU­OP­PIA JA­PA­NIS­TA
Etu­kä­teen il­moit­tau­tu­neil­le

Ko­kus­hi­kan yli­o­pis­ton jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja Ya­ma­da Ko­ta­ro pi­tää suo­ma­lai­sil­le oh­jaa­jil­le, val­men­ta­jil­le ja ko­re­o­gra­feil­le kak­si work­sho­pia, jot­ka si­säl­tä­vät sekä te­o­ri­aa että käy­tän­töä, pi­tä­en ryh­män voi­mis­te­li­jat vah­vas­ti mu­ka­na.

Per­jan­tai 8.6. klo 13:30 – 15:30 Samp­pa­lin­nan kou­lun sali

Tee­ma: val­men­ta­mi­nen.

Mitä mies­ten ryt­mi­nen voi­mis­te­lu (MRG) on?  mit­kä ovat sen pää­e­le­men­tit, mitä eri­tyis­tai­to­ja tar­vi­taan?
Mi­ten ryh­mä har­joit­te­lee, mil­lais­ta val­men­ta­mi­nen on?  Mitä muut voi­mis­te­lu­la­jit voi­si­vat op­pia heil­tä?

Lau­an­tai 9.6. klo 12:00 – 14:00 Samp­pa­lin­nan kou­lun sali

Tee­ma: ko­re­o­gra­fi­an laa­ti­mi­nen.

Mi­ten ryh­män ko­re­o­gra­fi­at syn­ty­vät: mis­tä ide­at, mis­tä liik­keel­le, mit­kä ovat pää­e­le­men­tit jne.

HUOM! Work­sho­pien ope­tus­kie­li on eng­lan­ti.

Ta­pah­tu­ma­opasSuo­mi Gym­na­est­ra­da 20185.4.2018