Voimisteluliiton tervehdys, Puheenjohtaja Kaisa Vikkula

Voi­mis­te­lun Suo­mi Gym­na­est­ra­da tuo 7. -10.6. Tur­kuun 10 000 voi­mis­te­li­jaa esiin­ty­mään, kil­pai­le­maan ja viih­ty­mään yh­des­sä. Me voi­mis­te­li­jat pää­sem­me naut­ti­maan yh­tei­ses­tä ta­pah­tu­ma­päi­vis­tä ja siir­tä­mään voi­mis­te­lun suur­ta­pah­tu­ma­pe­rin­net­tä uu­sil­le suku­pol­vil­le. Sa­mal­la meil­lä on ai­nut­laa­tui­nen ti­lai­suus osoit­taa kai­kil­le muil­le­kin, mitä kaik­kea voi­mis­te­lu on: se on pe­rus­lii­kun­taa, tai­to­ja ja te­hoa, haas­tei­ta ja heit­täy­ty­mis­tä, iloa, hy­vin­voin­tia ja yh­tei­söl­li­syyt­tä – voi­mis­te­lu lii­kut­taa!

Tu­rus­sa Voi­mis­te­lun Suo­mi Gym­na­est­ra­da val­loit­taa Ku­pit­taan­puis­ton, Ur­hei­lu­hal­lin, Pal­loi­lu­hal­lin, Tuo­mi­o­kir­kon­to­rin, Aura­joen var­ren ja jopa Kau­pun­gin­te­at­te­rin. Tar­jon­ta on tänä vuon­na poik­keuk­sel­li­sen laa­ja ja moni­puo­li­nen. Yh­den päi­vän ai­ka­na voit lu­mou­tua voi­mis­te­lu­e­si­tyk­sis­tä Lu­mos­sa, ko­keil­la ra­jo­ja­si Po­wer­gym-haas­tees­sa, tes­ta­ta yli kah­ta­kym­men­tä lii­kun­ta­la­jia toi­min­ta­puis­tos­sa, jän­nit­tää pal­kin­to­si­jo­ja Voi­mis­te­lu­päi­vil­lä ja naut­tia hy­väs­tä ruo­as­ta, juo­mas­ta ja seu­ras­ta sekä jam­mail­la Vic­ky Ros­tin tai Pete Park­ko­sen joh­dol­la. Odo­tam­me eri ta­pah­tu­miin 200 000:ta osal­lis­tu­jaa.

Voi­mis­te­lun suur­ta­pah­tu­man ydin on sama kuin voi­mis­te­lu­seu­ra­toi­min­nan ydin: va­paa­eh­toi­suus. Ta­pah­tu­maa on ol­lut suun­nit­te­le­mas­sa ja to­teut­ta­mas­sa sa­to­jen va­paa­eh­tois­ten mah­ta­va jouk­ko, jois­ta useim­mat ovat mu­ka­na rak­kau­des­ta la­jiin. Kaik­kia yh­dis­tää halu osal­lis­tua, saa­da ih­mi­set liik­keel­le ja tuot­taa hy­vää miel­tä.

Kii­tos jo­kai­sel­le ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­jal­le ja sen te­ki­jäl­le. Kii­tos Tu­run voi­mis­te­lu­seu­roil­le ja kau­pun­gil­le kump­pa­nuu­des­ta ja yh­teis­työ­kump­pa­neil­le tu­es­ta. Yh­des­sä saam­me Tu­run ke­säi­sis­tä päi­vis­tä vuo­den lii­kut­ta­vim­mat.

 

Kai­sa Vik­ku­la

Pu­heen­joh­ta­ja

Suo­men Voi­mis­te­lu­liit­to

 

Ta­pah­tu­ma­opasSuo­mi Gym­na­est­ra­da 20185.4.2018