Turun kaupungin tervehdys, Turun Kaupunginjohtaja Minna Arve

Hy­vät voi­mis­te­lun ys­tä­vät,
Ter­ve­tu­loa Tur­kuun!

Odo­tet­tu voi­mis­te­lun suur­ta­pah­tu­ma Gym­na­est­ra­da on vih­doin tääl­lä. Yli 10 000 osal­lis­tu­jaa ja laa­ja skaa­la upe­aa oh­jel­maa ta­kaa­vat, että nel­jä kesä­kuis­ta päi­vää ovat Tu­rus­sa voi­mis­te­lun juh­laa täyn­nä iloa ja vä­riä.

Voi­mis­te­lu on upea har­ras­tus, joka opet­taa ur­hei­lul­lis­ta elä­män­ta­paa, yh­teis­työ­tä ja sin­nik­kyyt­tä. Se an­taa lois­ta­vat val­miu­det myös ur­hei­lu-uran jäl­kei­seen elä­mään. Par­haim­mil­laan se an­taa iki­muis­toi­sia het­kiä ja elin­i­käi­siä ys­tä­vyys­suh­tei­ta. Us­kon, että var­sin­kin Gym­na­est­ra­dan myö­tä meil­lä kai­kil­la on upei­ta muis­to­ja ko­tiin­vie­mi­sik­si.

Kau­pun­gin teh­tä­vä on var­mis­taa, että liik­ku­mi­nen ja har­ras­ta­mi­nen on kai­kil­le mah­dol­lis­ta. Myös ur­hei­lu­seu­rat te­ke­vät yh­des­sä kau­pun­kien kans­sa kul­lan­ar­vois­ta työ­tä ih­mis­ten lii­kut­ta­mi­sek­si. Laa­ja yh­teis­työ ta­kaa sen, että Tur­ku on tun­ne­tus­ti moni­puo­li­nen ta­pah­tu­mien kau­pun­ki. Maa­il­man kau­neim­man saa­ris­ton pää­kau­pun­kiin kel­paa tul­la ko­ke­maan liik­ku­mi­sen rie­mua ja naut­ti­maan ur­hei­lun huip­pu­het­kis­tä.

Läm­min kii­tos vie­lä Gym­na­est­ra­dan jär­jes­tä­jil­le, va­paa­eh­toi­sil­le, koti­jou­koil­le ja osal­lis­tu­jil­le, jot­ka mah­dol­lis­tat­te tä­män kai­ken. Jär­jes­tä­jien sa­noin toi­vo­tan teil­le hen­ke­ä­sal­paa­via elä­myk­siä ja tun­tei­ta he­rät­tä­viä het­kiä voi­mis­te­lun pa­ris­sa.

Min­na Arve

Tu­run Kau­pun­gin­joh­ta­ja

Ta­pah­tu­ma­opasSuo­mi Gym­na­est­ra­da 20185.4.2018